JALIL, R.; HAKIM, N. Efek Aktivitas Fisik pada Indeks Massa Tubuh. Musamus Journal of Physical Education and Sport (MJPES), v. 3, n. 02, p. 68-77, 30 abr. 2021.